Dr Milan Bjekić

20191119 142022
U SkinCare Centru možete obaviti savetovanje i pregled kod jednog od vodećih stručnjaka za dermatologiju i polno prenosive bolesti - Prim. dr sc. med. Milana Bjekića.

Prim. dr sc. med. Milan Bjekić rođen je 23. 04. 1965. godine u Beogradu. Završio je Medicinski fakultet Univerziteta u Beogradu 1990. godine sa prosečnom ocenom 9,03 (9,03/100). Specijalizaciju iz Dermatovenerologije završio je na Klinici za dermatovenerologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Beogradu 1994. godine sa odličnim uspehom. Postdiplomske studije završio je 1996. godine na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu odbranivši magistarski rad pod nazivom Procena faktora rizika u seksualnom ponašanju i njihov uticaj na obolevanje od gonoreje. Doktorsku disertaciju iz oblasti dermatologije pod nazivom Procena faktora rizika za ponovno obolevanje od veneričnih bolesti – korelacija sa sociopatološkim pojavama i karakteristikama ličnosti odbranio je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu 1998. godine.

Godine 1991. izabran je u zvanje asistenta-pripravnika za predmet dermatovenerologija na Klinici za dermatovenerologiju Medicinskog fakulteta Univerziteta u Prištini, a 1994. godine zasniva stalni radni odnos u Gradskom zavodu za kožne i venerične bolesti u Beogradu kao lekar specijalista dermatovenerologije. Zvanje primarijusa stiče 2003. godine. Od 2007. godine u Gradskom zavodu za kožne i venerične bolesti imenovan je za načelnika Službe za venerične bolesti.

Godine 2000. izabran je na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu u zvanje naučnog saradnika, a 2005. godine je pri Institutu za medicinska istraživanja u Beogradu izabran u zvanje višeg naučnog saradnika. Pri istoj instituciji je 2013. godine izabran u zvanje naučnog savetnika.

Član je Podgrupe za HIV-AIDS i polno prenosive bolesti u okviru Nacionalne ekspertske grupe za razvoj i zdravlje mladih od 2003. godine i član Republičke stručne komisije za reproduktivno zdravlje i planiranje porodice od 2008. godine.

U periodu od 2010. do 2016. godine honorarno je obavljao poslove i zadatke profesora u Visokoj zdravstvenoj školi strukovnih studija u Beogradu, i to na osnovnim i specijalističkim studijama, a od 2019. godine radi kao profesor strukovnih studija iz oblasti Dermatologije.

Prim. Dr sc. Med. Milan Bjekić dobitnik je godišnje nagrade Udruženja dermatovenerologa Srbije za 2011. godinu, za rad in extenso, publikovan u međunarodnom časopisu sa najvišim impakt faktorom i u najvišoj kategoriji. Dobitnik je godišnjih nagrada istog Udruženja za 2012. i 2013. godinu kao autor sa najvećim brojem publikovanih radova u nacionalnom časopisu Serbian Journal of Dermatology and Venereology. Objavio je preko 150 naučnih radova u zemlji i inostranstvu.

Autor je udžbenika Dermatologija sa osnovama medicinske nege kože, Nega kože u dermatologiji i Fiziologija kože za  studente studijskog programa Strukovni kozmetičar estetičar. Autor je udžbenika Atlas dermatoveneroloških oboljenja muške genitalne regije namenjenog za specijalističke studije iz oblasti dermatovenerologije i urologije na Medicinskom fakultetu Univerziteta u Beogradu.

Autor je i većeg broja knjiga u oblasti polnih infekcija i javnog zdravlja: Vodič za kontrolu polno prenosivih infekcija kod seksualnih radnika/ca; HIV/AIDS i polno prenosive infekcije (PPI) Vodič dobre prakse u primarnoj zdravstvenoj zaštiti; Polno prenosive infekcije – seksualno obrazovanje i Polne bolesti – vodič za mlade.

Autor je i brojnih edukativnih knjiga za opštu populaciju i najmlađe: Apćiha priča, Zmajeva dijeta, Priča o svrabu, Zimska priča, Dnevnik jedne bubuljice, Gusari i zlatno jaje i Zapisi jednog venerologa.

DJB korice Zapisi jednog venerologa 08

Dermato-kozmetičke konsultacije
 

Pozovite nas na telefon 065 400 4321.
Ili nam pišite na E mail [email protected]

Dobićete stručan savet kako da rešite Vaš problem!